यंत्रे, व्दारे भगिरथ यत्नि । सुजलाम सुफलाम भारतभूमी ।।

संघटन तक्ता

यंत्रे, व्दारे भगिरथ यत्नि । सुजलाम सुफलाम भारतभूमी ।।

या संघटनेअंतर्गत खालीलप्रमाणे कार्यालये आहेत  मुख्य अभियंता (यांत्रिकी) कार्यालय -------------1

 यांत्रिकी मंडळ कार्यालये --------------5

 विभागीय कार्यालये------------30

  उपविभागीय कार्यालये----------------125

संघटन तक्ता

श्री . जयंत पाटील
मा. मंत्री
महाराष्ट्र शासन जलसंपदा विभाग

श्री . ओमप्रकाश कडू
मा. राज्य मंत्री
महाराष्ट्र शासन जलसंपदा विभाग

श्री. लोकेश चंद्रा
प्रधान सचिव
महाराष्ट्र शासन मुंबई - 400 032

श्री. एस. के. घाणेकर (अति.कार्य.)
सचिव ( लाक्षेवि )
महाराष्ट्र शासन मुंबई - 400 032

श्री. मि.स.जिवणे
मुख्य अभियंता ( यांत्रिकी )
जलसंपदा विभाग नाशिक - 422 002

Copyright © 2016 | महाराष्ट्र यांत्रिकी संघटना | All rights reserved.